Právní doložka

Tato webová stránka (dále webová stránka) je produktem společnosti Morkes s. r. o. (dále jen Provozovatel). Tuto stránku můžete volně procházet. Přístup k této stránce a její využívání je objektem následujících Podmínek použití a veškerých relevantních právních norem. Vstupem na stránku a/nebo jejím využíváním souhlasíte s obsahem těchto Podmínek použití. Přečtěte si proto pečlivě Podmínky použití. Pokud s Podmínkami nesouhlasíte, webovou stránku nepoužívejte. Osobní data, která nám můžete poskytnout pomocí této webové stránky, budou spravována dle zásad ochrany osobních údajů a platných zákonů ČR.

1. Omezení použití v souladu se zákony na ochranu intelektuálního vlastnictví
Webová stránka obsahuje mnoho elementů, které jsou chráněny evropskými a mezinárodními normami autorského práva a dalšími právními normami na ochranu intelektuálního vlastnictví, jako jsou (nejen) ochranné známky, obchodní jména, loga, ilustrace, texty, fotografie, videa, hudební soubory a grafický design webové stránky (dále Obsah). Bez porušení jakýchkoli jiných aplikovatelných právních norem se na použití webové stránky vztahují následující omezení pro ochranu těchto práv:
- Žádná část webové stránky nesmí být elektronicky ani jinak kopírována, s výjimkou rozsahu nutného pro efektivní konzultace přítomných informací pomocí internetu a použití služeb, které stránka nabízí. Reprodukce jakékoli části webové stránky na jakékoli jiné webové stránce je výslovně zakázána.
- Obchodní známky, obchodní jména, servisní značky a loga společnosti na webové stránce nesmí být zobrazovány ani žádným jiným způsobem využívány bez předchozího písemného svolení Provozovatele.
- Máte právo využívat webovou stránku a její obsah výhradně pro vaši osobní potřebu a za předpokladu nenarušení veškerých autorských práv a ostatních práv, a zakazuje se použití webové stránky a jejího obsahu k jakýmkoli komerčním účelům.
- Návštěva webové stránky pomocí automatizovaných procesů (např. vyhledávací roboty „crawlers“ a „autobots“) z důvodu systematického „dolování“ informací nebo funkčního propojení obsahu webové stránky s jinou webovou stránkou není dovolena.
- Je zakázáno používání hyperodkazů vedoucích ke zobrazení webové stránky na straně uživatele v okně jiné stránky.

2. Ochranné známky
Umělecká výtvarná díla a jejich části - postavy, charaktery, grafické prvky, loga, pozadí aj. - jsou chráněna mj. prostředky práva autorského (Zákon o právu autorském a o právech souvisejících s právem autorským 121/2000 Sb. v platném znění) a prostředky práva proti nekalé soutěži (Obchodní zákoník v platném znění). Užít díla nebo jeho části lze jen se svolením Provozovatele.
Ochranné známky, loga, značky a servisní znaky zobrazované na webové stránce mohou být registrované nebo neregistrované znaky Provozovatele, skupiny přidružených společností, partnerů a státních organizací.

3. Nepřijatelné použití
Používání webové stránky resp. jejího obsahu způsobem, který omezuje ostatní uživatele webové stránky, koliduje s jejich právy nebo jinak narušuje správnou funkci webové stránky, či negativně ovlivňuje informace přítomné na webové stránce a/nebo její řídící software, je zakázáno. Používání webové stránky pod nepravým jménem nebo obcházení zabezpečení webové stránky pro získání přístupu na neveřejné části webové stránky není dovoleno. Používání webové stránky nebo jejího obsahu způsobem, který může být důvodně posuzován jako trestný čin, resp. povede ke vzniku občanskoprávní odpovědnosti nebo jinak naruší právní řád kteréhokoli státu, je zakázáno.

4. Odkazy na webové stránky třetích stran
Tato webová stránka může obsahovat hyperodkazy na jiné webové stránky. Na tyto hyperodkazy se mohou vztahovat odlišné podmínky použití, uvedené na daných stránkách. Jakékoli odkazy na webové stránky třetích stran jsou poskytovány pouze pro zajištění vašeho maximálního komfortu a jejich použití je na vaše vlastní riziko. Provozovatel neodpovídá za obsah stránek zpřístupněných tímto způsobem.

5. Odpovědnost
Ani Provozovatel ani žádná ze stran zúčastněných na tvorbě a provozování webové stránky neodpovídá za jakékoli přímé, náhodné, související, zvláštní nebo sankční škody, ztráty a materiální škody vzniklé v důsledku používání webové stránky nebo jejích služeb (včetně odpovědnosti za zpoždění a nepřesnosti v přenosu informací, přerušení, dočasné pozastavení nebo zrušení webové stránky).

Provozovatel není odpovědný za žádné škody ani útoky počítačových virů, ke kterým může dojít v důsledku procházení webové stránky a jejího obsahu.

Žádná část těchto Podmínek použití nevylučuje ani nelimituje ostatní závazky Provozovatele, které nemohou být v souladu s platnými právními normami žádným způsobem omezeny ani limitovány.

6. Záruky
Používání a procházení webové stránky je na vaše vlastní riziko. Není-li výslovně uvedeno jinak, jsou všechny informace na webové stránce poskytovány „tak, jak jsou“, v okamžiku „kdy jsou dostupné“.

Provozovatel neuznává žádné další záruky jakéhokoli druhu, výslovně uvedené nebo předpokládané včetně, ale nikoli výhradně, předpokládaných záruk vztahujících se k obchodovatelnosti, vhodnosti pro určitý účel, vlastnických práv a neporušení smlouvy.

Obsahu a přesnosti informací prezentovaných na webové stránce byla věnována maximální pozornost. Přesto však Provozovatel nijak nezaručuje, že webová stránka a informace na ní obsažené budou splňovat požadavky uživatele, že nedojde k přerušení komunikace, narušení bezpečnosti nebo chybnému provozu. Provozovatel rovněž neposkytuje žádné záruky na výsledky dosažené díky využívání zdrojů webové stránky.

Jakékoli stažené materiály a data získaná použitím diskusního fóra na webové stránce jsou využívány na vlastní riziko.

7. Nakládání s osobními údaji
Odesláním kontaktního a/nebo diskusního formuláře souhlasíte se zařazením všech vámi vyplněných osobních údajů do marketingové databáze Provozovatele, sloužící k zasílání novinek a aktuálních nabídek. Berete na vědomí, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat a potvrzujete, že všechny údaje jsou vyplněny pravdivě.
Odesláním recenze a/nebo hodnocení souhlasíte s jeho zveřejněním na internetových stránkách Provozovatele, vč. vašeho jména, pokud jej uvedete. Provozovatel si vyhrazuje právo vaši recenzi redakčně upravit.
Odesláním žádosti novinky/aktuality/newsletter souhlasíte se zařazením do marketingové databáze Provozovatele, sloužící k zasílání novinek a aktuálních nabídek. Berete na vědomí, že poskytnutí emailové adresy je dobrovolné, že svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat.

8. Obecná pravidla
Provozovatel může kdykoli revidovat nebo aktualizovat tyto Podmínky použití. Veškeré takovéto prováděné revize se dotknou všech uživatelů, proto je třeba periodicky navštěvovat tuto stránku a kontrolovat aktuální obsah Podmínek použití.

9. Právní normy
Tyto Podmínky použití by měly být spravovány v souladu s právním řádem České republiky.

 

Adresa:
Morkes s. r. o.
Na Zlatnici 23/22
147 00 Praha 4